Andra modeller
Här kommer en beskrivning av processmodeller inom vårdsektorn: ContSys, SAMBA m fl